Naša jedáleň

dievcatko
Up

Jedálny lístok

 
 

Príspevok na stravovanie dieťaťa

Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v kalendárnom mesiaci za celý mesiac na číslo účtu:

Číslo účtu školskej jedálne: 8109689004/5600+ variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým bude platba za dieťa identifikovaná.)

Mesačná zálohová platba je stanovená vo výške: 25,80 EUR (20 dní).

Viac o príspevku na stravovanie v školskom poriadku 


Odhlasovanie stravy:

tel: 044/554 15 54

tel: 044/554 15 55 

Stravu je možné odhlásiť do 6.30 hodiny.