Príspevok na stravovanie dieťaťa

V súlade s § 140 ods. 9 školského zákona činnosť v školských jedálňach sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v školských jedálňach pri MŠ. Stravné zahŕňa náklady na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa. V tomto zmysle majú materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Lipt. Mikuláš určený príspevok na jeden deň  jednotne:

 

celodenná strava:   vo výške stravného limitu 1,29 €  

z toho

desiata: 0,28€   

obed: 0,68 €   

olovrant: 0,23 €   

réžia: 0,10 

Mesačná zálohovaná platba je 25,80 €  (za 20 dní)

 

Príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky - § 140 ods. 10 školského zákona. Príspevok sa uhrádza vopred do 5. dňa v kalendárnom mesiaci za celý mesiac na bankový účet školskej jedálne

 

Číslo účtu školskej jedálne: 8109689004/5600+ variabilný symbol

Variabilný symbol (zákonný zástupca dostane číslo variabilného symbolu, pod ktorým  bude platba  za dieťa identifikovaná.)

Preplatky, ktoré vzniknú z dôvodu neprítomnosti dieťaťa v materskej škole, budú  v decembri a júli  vrátené na účty zákonných zástupcov. V prípade vyšších preplatkov ako 20 € aj v iných termínoch.Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.