Usporiadanie denných činností

6.00 hod. Otvorenie MŠ

·         schádzanie detí, hry a hrové aktivity, individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; osobná hygiena; ranný kruh – rozhovory, námety na činnosť....

·         pohybové a relaxačné cvičenia

8.30 hod.  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), desiata (stolovanie).

·         edukačné aktivity; výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické, prírodovedné, matematické atď.,

·         pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním ( pohybovým, enviromentálnym, dopravným, ekologickým atď.), jeho súčasťou je edukačná aktivita.

11.30 hod.  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), obed (stolovanie)

·         odpočinok (jeho dĺžka je závislá od potrieb detí), krúžková činnosť (deti z 2. pavilónu)

14.30 hod.  činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena), olovrant (stolovanie)

·         hry a hrové činnosti do postupného odchodu domov ( podľa priania a predstáv detí; navodené, priamo i nepriamo usmernené ); rekapitulácia; ukončovanie; individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity; edukačné aktivity; hodnotenie dňa.

16.15 hod.  koniec prevádzky MŠ. 

 

Krúžky

Anglický jazyk (pre 4-5 ročné deti, 5-6 ročné deti)

 lektorka : Ing. Mirka Tuchyňová

Gymnastika pre 4-5 ročné deti, 5-6 ročné deti) PIATOK 13.00 hod. -14.00hod

lektorka: Ing. Paulína Beťková