V zmysle § 28 ods.3 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č.  8/2011  o určení príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v materských školách zriadených mestom Liptovský Mikuláš  výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ predstavuje sumu 12 €

Rodič je povinný túto čiastku zaplatiť vždy do desiateho dňa v mesiaci. Platí každé dieťa, ktoré navštevuje predškolské zariadenie mimo výnimiek, ktoré vymedzuje v zmysle uvedeného zákona školský poriadok. 
V zmysle § 28 ods.7 a 8 Školského zákona sa stanovený poplatok za dieťa neuhrádza,  ak sú splnené nasledovné podmienky :

a./ Dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
b./Dieťa,  ktoré má prerušenú dochádzku do MŠ na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dni z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom
c./ rodič predloží doklad o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi do 10. dňa v mesiaci

O odpustenie poplatku spolu s potvrdením od lekára je potrebné požiadať písomne riaditeľstvo materskej školy. Rozhodnutie k predmetnej žiadosti vydá zriaďovateľ.

 

Poplatky za stravu sú rozpísané v časti JEDÁLEŇ.